FIRMA

Casting Clinic

Szanowni Państwo

Organizowane od ponad 20 lat seminarium Casting Clinic stało się jednym z najbardziej rozpoznawalnych w branży odlewniczej cyklicznych wydarzeń natury technicznej oraz kulturalnej. Organizowane w różnych regionach Polski zawsze łączy w sobie dwie cechy – poznawczą, związaną z przekazywaną uczestnikom seminariów wiedzą dotyczącą najnowszych osiągnięć w dziedzinie techniki  i technologii odlewniczej (połączone często ze zwiedzaniem odlewni)  oraz kulturalną – bazującą na walorach krajobrazowych okolicy w połączeniu z możliwością odwiedzenia ciekawych miejsc.

W roku 2017 obchodziliśmy 20 rocznicę organizowania przez firmę Metals Minerals seminarium Casting Clinic. Uczestnicy Seminarium zaproszeni zostali do Wieliczki, gdzie w gościnnych podwojach hotelu „Turówka” mieli okazję wysłuchac referatów i prezentacji czołowych firm produkujących materiały, maszyny i urządzenia. Po długim dniu wszyscy świętowali jubileusz 20-lecia Casting Clinic niebieskim (w kolorach firmy Metals Minerals) winem musującym, przy dźwiękach muzyki oraz podziwiali specjalnie na tę okazję przygotowany program artystyczny. Wrażeń dopełniło zwiedzanie Kopalni Soli Wieliczka w dniu następnym.

W trakcie seminarium Casting Clinic 2017 powołano do życia nową inicjatywę – Casting Clinic Gold Club – czyli nieformalne, dobrowolne i oparte na koleżeństwie zrzeszenie uczestników seminariów Casting Clinic o najdłuższym stażu.

Casting Clinic

„Casting Clinic Gold Club”
Informacja dla Członków Klubu

Powstanie Klubu „Casting Clinic Gold Club” jest ściśle związane z tradycyjnym Seminarium dla odlewników „Casting Clinic”. Seminarium jest organizowane przez Firmę Metals Minerals od 20 lat. Pomysłodawcą seminarium była firma RioTinto, a początkowym celem seminariów było propagowanie zastosowania surówki „Sorelmetal” w produkcji odlewów z żeliwa sferoidalnego. Z czasem formuła seminarium ewoluowała, stając się platformą wymiany doświadczeń pomiędzy firmą Metals Minerals i jej partnerami (dostawcami), a odlewniami zlokalizowanymi na terytorium Polski.

Idea stworzenia Klubu „Casting Clinic Gold Club” zapoczątkowana została podczas Seminarium Casting Clinic, które miało miejsce w Krynicy-Zdroju w 2015 roku. Z założenia Klub ma być dobrowolnym stowarzyszeniem uczestników Seminariów Casting Clinic, a poprzez stworzenie pewnych reguł organizacyjnych oferującym uczestnikom, spełniającym wymogi regulaminu, uprzywilejowanej pozycji wśród innych uczestników.

Klubowi przyświeca motto Odlewnikiem się nie bywa, Odlewnikiem się jest.  „Casting Clinic Gold Club” jest jedynym w swoim rodzaju wydarzeniem kulturotwórczym, które zgodnie z ideą, co roku wyróżniać będzie z krajowego i zagranicznego środowiska odlewniczego biorącego udział w Seminariach Casting Clinic członkostwem w Klubie osoby spełniające warunki uczestnictwa w „Casting Clinic Gold Club”.

Członkostwo w „Casting Clinic Gold Club”  jest to dobrowolne.

Mamy nadzieję, że w ciągu kolejnych lat Casting Clinic Gold Club stanie się swoistą platformą integrującą środowisko odlewnicze oraz płaszczyzną kontaktów zawodowych i towarzyskich. Spotkania Klubu odbywać będą się zawsze w trakcie trwania kolejnych edycji Seminarium Casting Clinic, sprzyjając prezentacjom i wymianie poglądów oraz doświadczeń w aktualnych i bieżących sprawach dotyczących branży odlewniczej.

Cele klubu

  • propagowanie w społeczności odlewniczej dobrych obyczajów i należytych form postępowania w życiu zawodowym i prywatnym,
  • umożliwianie kontaktów towarzyskich i zawodowych między członkami Klubu celem wymiany myśli, poglądów i doświadczeń,
  • propagowanie najnowszych rozwiązań technicznych i technologicznych  w przemyśle odlewniczym
  • wzajemna pomoc i współdziałanie członków Klubu,
  • dbanie o przestrzeganie etyki w działalności gospodarczej,
  • doskonalenie profesjonalizmu prowadzenia biznesu poprzez wymianę informacji, doświadczeń pomiędzy członkami klubu, a związanymi  z najnowszymi trendami w zarządzaniu,
  • wspieranie działalności zawodowej członków klubu poprzez stwarzanie możliwości do pozyskiwania wiedzy i umiejętności.

Członkowie

Klub zrzesza członków rzeczywistych i honorowych. Członkiem rzeczywistym Klubu „Casting Clinic Gold Club” można zostać poprzez uczestniczenie w co najmniej 10 Seminariach Casting Clinic, przy czym zalicza się na poczet uczestnictwa udział we wszystkich poprzednich seminariach Casting Clinic organizowanych od 1997 roku. Warunkiem koniecznym jest także czynna działalność zawodowa lub naukowa w przemyśle odlewniczym lub związanym z przemysłem odlewniczym.

Członkiem honorowym może zostać osoba posiadająca wybitne zasługi dla idei Klubu, czynnie uczestnicząca w Seminariach Casting Clinic oraz wyróżniająca się wzorową postawą etyczną i moralną w życiu zawodowym i prywatnym.

Struktura organizacyjna

Klub „Casting Clinic Gold Club” jest grupą dobrowolnie zrzeszonych członków i nie posiada cech stowarzyszenia. Jeżeli wolą członków Klubu będzie stworzenie bardziej formalnych ram jego funkcjonowania, na kolejnym spotkaniu członków Klubu będą mogły zostać podjęte decyzje dotyczące utworzenia stowarzyszenia z własnym Statutem oraz niezbędnymi do jego funkcjonowania organami (Ogólne Zebranie Członków, Zarząd, Komisja Rewizyjna, Sąd Koleżeński).

Podczas pierwszego spotkania wręczono uczestnikom o najdłuższym stażu karty członkowskie Casting Clinic Gold Club. Wręczenia dokonał Prezes Zarządu Metals Minerals Pan Adam Górny.

Nieobecni uczestnicy nominowani do „Casting Clinic Gold Club” otrzymają swoje karty członkowskie przy najbliższej okazji lub podczas kolejnego semianarium w roku 2019.