Polityka prywatności (RODO)

Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 r. obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące zasad danych osobowych, w tym także Państwa danych osobowych, którymi dysponuje spółka Metals Minerals Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Rozporządzenie”).

W Spółce przykładamy wyjątkową wagę do ochrony danych osobowych, które pozyskaliśmy. W tym celu wdrożyliśmy w naszej działalności Politykę ochrony danych osobowych zgodną z wymogami Rozporządzenia, której przestrzeganie zapewnia ochronę powierzonych nam danych osobowych przed nieuprawnionym przetwarzaniem. Postępowanie zgodnie z wprowadzoną Polityką ochrony danych osobowych jest dla nas jednym z najważniejszych priorytetów.

W związku z powyższym chcielibyśmy przypomnieć cele i zasady na jakich przetwarzamy nasze dane osobowe.

Kto przetwarza Państwa dane osobowe?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Metals Minerals Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-493), przy ul. Lencewicza 2A. Spółka wpisana jest do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000126948.

Dlaczego przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Przetwarzanie Państwa danych osobowych pozwala nam na świadczenie usług i wykonywanie naszej działalności, w tym m.in. realizowanie Państwa zamówień, kontakt związany z wykonywaniem umowy, a także przesyłanie informacji marketingowych.

W każdym przypadku przetwarzania danych osobowych przez naszą Spółkę, zachodzi przynajmniej jedna z powyższych przesłanek. Spółka nie przetwarza danych osobowych, jeżeli nie jest w stanie wykazać niezbędności przetwarzania dla realizacji któregokolwiek z powyższych celów.

W szczególności przetwarzamy Państwa dane osobowe:

  • w celu wykonania umowy o świadczenie usług (w tym m.in. realizacji zamówień, rozliczeń, komunikacji związanej ze świadczeniem usług, komunikacji za pośrednictwem formularza kontaktowego). Podstawą przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia);
  • w celu obsługi reklamacji i ewentualnych innych roszczeń. Podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia), polegający na zabezpieczeniu informacji o współpracy (w tym. m.in. o historii Państwa zamówień, komunikacji z nami oraz płatnościach) w celu obsługi ewentualnych roszczeń;
  • w celach analitycznych lub statystycznych. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia), polegający na wykorzystywaniu analiz finansowych i sprzedażowych na potrzeby wewnętrznego raportowania i wyznaczania optymalnych kierunków naszego rozwoju;
  • w celu kierowania do Państwa przez Spółkę treści marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia), polegający na dostarczaniu zamówionej komunikacji marketingowej, w tym w formie newsletterów, tj. wiadomości e-mail oraz drogą SMS/MMS, zawierających informacje o aktualnych ofertach. Przetwarzanie Państwa danych osobowych w tym celu odbywa się tylko jeśli wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych drogą elektroniczną.

Podanie przez Państwa niezbędnych danych osobowych jest warunkiem zrealizowania przez Spółkę celów, o których mowa powyżej. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednakże konsekwencją nie podania danych jest brak możliwości wykonania przez Spółkę wskazanych wyżej czynności.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy. Dodatkowo, po rozwiązaniu umowy, Państwa dane będą przechowywane ze względu na obowiązki wynikające z regulacji księgowych i podatkowych, przez czas ich trwania, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, Państwa dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania (informacje o podstawie przetwarzania znajdziecie Państwo wyżej, w sekcji „Dlaczego przetwarzamy Państwa dane osobowe?”). Zgodę mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Jeśli chcą Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych prosimy o wysłanie e-maila lub listu na adres podany poniżej, w części „Jak mogą się Państwo z nami skontaktować?”.

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

W związku z usługami jakie podmioty zewnętrzne świadczą na rzecz Spółki, podmioty te mogą uzyskać dostęp do Państwa danych osobowych, w zakresie niezbędnym dla realizacji tych usług. Te podmioty to dostawcy usług i systemów informatycznych, operatorzy pocztowi i kurierzy, operatorzy płatności, dostawcy usług consultingowych, prawnych lub audytowych, czy też inni podwykonawcy zewnętrzni. Niniejszy katalog i wyliczenie ma charakter  jedynie przykładowy i w konkretnej sytuacji Państwa dane osobowe będą przekazywane wyłącznie wybranym odbiorcom oraz zgodnie z uzasadnioną potrzebą.

W związku z przetwarzaniem przez Spółkę Państwa danych osobowych przysługuje Państwu szereg uprawnień:

  • mogą Państwo uzyskać informację o tym w jaki sposób i w jakim zakresie przetwarzamy Państwa dane oraz dodatkowo uzyskać kopię przetwarzanych przez nas Państwa danych osobowych;
  • mogą Państwo zażądać sprostowania danych osobowych (jeśli zostały błędnie zapisane lub jeśli się zmieniły), ich usunięcia (jeśli nie ma podstawy do tego, aby Spółka dalej je przetwarzała) lub ograniczenia przetwarzania (jeśli chcą Państwo, aby Spółka przetwarzała Państwa dane tylko w ograniczonym zakresie, do czasu rozpatrzenia Państwa sprzeciwu lub wniosku o sprostowanie danych, a także jeśli chcą Państwo aby dane zostały przechowane w związku z Państwa roszczeniami);
  • mogą Państwo zażądać przekazania danych osobowych, które nam Państwo dostarczyli, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Otrzymane dane mogą Państwo samodzielnie przekazać wybranemu przez siebie administratorowi. Ponadto, jeśli będzie to technicznie możliwe, przy zachowaniu odpowiednich standardów bezpieczeństwa, możemy zrobić to na Państwa żądanie.
  • w przypadku, gdy przetwarzanie Państwa danych przez Spółkę odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu mogą Państwo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu (informacje o podstawie przetwarzania znajdą Państwo wyżej w sekcji „Dlaczego przetwarzamy Państwa dane?”);
  • przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego [w Polsce – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (do 25 maja 2018 r. nazywany Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych)].

Jak mogą się Państwo z nami skontaktować?

W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, a także w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących zasad przetwarzania danych osobowych przez Spółkę mogą skontaktować się Państwo z nami wysyłając wiadomość na adres e-mail: krakowoffice@metals-minerals.com.pl  Ponadto, zawsze mogą Państwo napisać na adres: Metals Minerals Sp. z o.o. ul. Grzybowska 3 BII, 00-132 Warszawa

Z poważaniem,

Metals Minerals Sp. z o.o.